شرکت اطلاع رسانی و توسعه ارتباطات آراکس داده گستر دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت(SERVCO) به شماره 55-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

 

وب سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی   www.cra.ir